KLAUZULA INFORMACYJNA

 

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.),  dalej RODO, informujemy, że:

 

§1 DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyczno-Konferencyjne „Na Skarpie”  ul. Bytowska 2, 89-606 Charzykowy, NIP 555-141-81-00

 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi mają Państwo możliwość kontaktu:

 

- pod adresem e-mail:info@hotelnaskarpie.pl

- telefonicznie: 052 334 13 30

- korespondencyjnie na adres: CTK „Na Skarpie”  ul. Bytowska 2, 89-606 Charzykowy

 

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz innych usługświadczonych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności.

 

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora  jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez CTK Na Skarpie w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Klienta lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do CTK Na Skarpie
 1. udokumentowanie wykonania usług dla celów podatkowych,
 2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Klientów CTK Na Skarpie
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, CTK Na Skarpie przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Administratior przetwarza dane osobowe Klientów gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

 

 

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów, pozyskanych przez CTK Na Skarpie  jest umowa o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług świadczonych przez Administratora
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda Klienta. CTK Na Skarpie informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienie najwyższej jakości usług dla Klientów  jest usprawiedliwiony cel Administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
CTK Na Skarpie przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 

 1. podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora
 2. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjno-prawną Administratora
 3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne(IT) na rzecz Administratora oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 4. podmiotom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Klienta transportu lub przesyłki kurierskiej,
 5. podmiotom świadczącym usługi marketingowe dla Administratora

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:

 1. pozyskane dane  w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Administratora będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych CTK Na Skarpie lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

§ 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy
§ 7. PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. sprostowania swoich danych osobowych
 3. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, a także w związku z obowiązkami podatkowymi
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 7. do przenoszenia danych.

 

§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
§ 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie umowy o świadczenie usług hotelarskich, innych usług oraz dokonania rezerwacji, w związku z koniecznością realizacji tej umowy czy rezerwacji jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia umowy lub dokonania rezerwacji w CTK Na Skarpie.
§10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Administrator  nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

§11. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych CTK Na Skarpie dostępna jest również na stronie internetowej www.hotelnaskarpie.pl